Featured

หน้า๑.

สื่อคณิตศาตร์

๑.โปรแกรมเปิดไฟล์แฟลช

๒.โปรแกรมสร้างใบงาน๑

๓.โปรแกรมฝีกหาร

๔.ไฟล์วิเคราะห์โอเน็ต

๕.ไฟล์คณิตคิดในใจ

๖.เวทคณิต

สื่อภาษาอังกฤษ

๑.ศัพท์อังกฤษป.1-6

๒.แบบประเมินคำศัพท์

๓.รวมประโยคคำถาม

๔.บัตรคำศัพท์ภาษาอังฤษ

๕.แบบประเมินคำศัพท์ป.1-6

๖.สื่อBootCamp21-22ก.ย.2562

๗.เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานผู้บริหารโรงเรียน

๘.แบบประเมินคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-6

๙.ตัวอย่างข้อสอบสถาบันภาษาอังกฤษป.6