แบบทดสอบความรู้การสะกดคำออนไลน์ กับ ศน.เฉลิมชัย ถึงดี
1. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
รักษาการ
รักษาการณ์

2. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ราชสาสน์
ราชสาส์น

3. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ราคาเยา
ราคาเยาว์

4. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ราดยาง
ลาดยาง

5. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ราศี
ราศรี

6. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ลออ
ละออ

7. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ลิฟต์
ลิฟท์

8. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
โล่
โล่ห์

9. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ไล่เรียง
ไล่เลียง

10. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
เวรคืน
เวนคืน

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: