แบบทดสอบความรู้การสะกดคำออนไลน์ กับ ศน.เฉลิมชัย ถึงดี
1. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
เต็นท์
เต๊นท์

2. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ทนทาญาติ
ทนทายาด

3. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ทแยง
ทะแยง

4. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
พังทลาย
พังทะลาย

5. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ทะเลสาบ
ทะเลสาป

6. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
น้ำมันก๊าด
น้ำมันก๊าซ

7. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ปราศรัย
ปราศัย

8. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ผาสุก
ผาสุข

9. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
เผอเรอ
เผลอเรอ

10. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ผไท
ไผท

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: