แบบทดสอบความรู้การสะกดคำออนไลน์ กับ ศน.เฉลิมชัย ถึงดี
1. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
อลุ้มอล่วย
อลุ่มอล่วย

2. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
อล่างฉ่าง
อะหล่างฉ่าง

3. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
อะไหล่
อะหลั่ย

4. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
อเนจอนาถ
อเน็จอนาถ

5. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
เหินฟ้า
เหิรฟ้า

6. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
หน้ามน
หน้ามล

7. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
คำสแลง
คำแสลง

8. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ตงิด
ตะหงิด

9. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ตระเวณ
ตระเวน

10. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
เวนคืน
เวรคืน

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: