แบบทดสอบความรู้การสะกดคำออนไลน์ กับ ศน.เฉลิมชัย ถึงดี
1. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
แคบหมู
แค็บหมู

2. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ชม้อย
ชะม้อย

3. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ชโลม
ชะโลม

4. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ชะลอ
ชลอ

5. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ชักเย่อ
ชักคะเย่อ

6. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ฉันท์มิตร
ฉันมิตร

7. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
โฉมยงค์
โฉมยง

8. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ชบา
ชะบา

9. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ชมดชะม้อย
ชมดชม้อย

10. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
จัญไร
จังไร

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: