แบบทดสอบความรู้การสะกดคำออนไลน์ กับ ศน.เฉลิมชัย ถึงดี
1. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
กะโหลก
กระโหลก

2. ข้อใดเขียนถูกต้องถ้าแปลว่าลิง?
กระบี่
กบี่

3. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
กะได
กระได

4. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
กระทะ
กะทะ

5. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
กระเพา
กะเพรา

6. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
กะเทย
กระเทย

7. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
กระทิ
กะทิ

8. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
กะทัดรัด
กระทัดรัด

9. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
กะพริบ
กระพริบ

10. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
กะละมัง
กาละมัง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: