แบบทดสอบความรู้การสะกดคำออนไลน์ กับ ศน.เฉลิมชัย ถึงดี
1. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
กรมธรรม์
กรมฑัณท์

2. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
กันแสง
กรรแสง

3. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
กะพรุน
กระพรุน

4. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
จตุรัส
จัตุรัส

5. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
โจงครึ่ม
โจ่งครึ่ม

6. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ทรมาทรกรรม
ทรมานทรกรรม

7. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
นวลลออ
นวลละออ

8. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
บรรณารักษศาสตร์
บรรณารักษ์ศาสตร์

9. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
ประจันหน้า
ประจัญหน้า

10. ข้อใดเขียนถูกต้อง?
พลกำลัง
พละกำลัง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: